Troškovnik

Iz ponude o upravljanju i održavanju Vaše zgrade proizlaze neki fiksni troškovi, koji su regulirani Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te Uredbom o održavanju zgrada koju je na temelju članka 387. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96) donijela Vlada Republike Hrvastke na sjednici održanoj 19. lipnja 1997. godine a kojom se uređuju pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, vrste i način poduzimanja hitnih i nužnih popravaka na zgradama i pitanja u svezi dostavljanja podataka o stanovima.

Utvrđivanje visine pričuve po m2 neto površine stana-poslovnog prostora odlučujete sami. Zakonski preporučena minimalna financijska sredstva koja su suvlasnici dužni uplaćivati iznose 0,54 % vrijednosti njihovog posebnog dijela u vlasništvu nekretnine godišnje, točnije 1,53 Kn po kvadratnom metru mjesečno. (*Etalonska cijena građenja 1997. 3.400,00 Kn) / 12 mj. = 283,33 Kn * 0,54 % = 1,53 Kn/m2 (predlažemo min. 2 Kn/m2 ili više) (*Etalonska cijena građenja 2020. iznosi 6000 Kn)

TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA

OSIGURANJE ZGRADE
Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima svaka zgrada mora biti primjereno osigurana. Osiguranje se vrši sukladno Zakonu o osiguranju. Suvlasnici mogu osigurati zgradu i u većem obimu od propisanog.

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
Zakon o zaštiti od požara propisuje da u svakoj zgradi mora biti odgovarajuća protupožarna zaštita. To se područje pobliže uređuje Pravilnikom o izboru i postavi vatrogasnih aparata.

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA
Provodi se prema Zakonu o javnom zdravstvu i sanitarnim propisima te Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Deratizacija je uništavanje glodavaca, a dezinsekcija je uništavanje insekata.

DIMNJAČARSKA SLUŽBA
Propisana je Pravilnikom o dimnjačarskoj službi te se tako i provodi.

REDOVNI MJESEČNI SERVIS DIZALA
Za sva dizala je propisan redovni mjesečni servis prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta.

REDOVNA GODIŠNJA KONTROLA DIZALA
Vrši se obvezno jednom godišnje od strane Zavoda za integralnu kontrolu prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta i izdaje se Izvještaj o ispravnosti dizala.

ATESTIRANJE INSTALACIJA
Atestiranje obuhvaća:
• Gromobransku instalaciju
• Instalaciju plina
• Instalaciju struje
Ta se atestiranja vrše sukladno tehničkim i drugim propisima i obveza su koju suvlasnici ne mogu odbiti. Vrše se periodički prema propisima, a njima se utvrđuju ispravnost i nedostatci koji se moraju otkloniti.

NAKNADA PREDSTAVNIKU
Predstavniku suvlasnika pripada naknada odlukom suvlasnika i temeljem Međuvlasničkog ugovora.

NAKNADA UPRAVITELJU
Za svoj obavljeni rad, upravitelj ima pravo na naknadu koja se plaća iz pričuve.