Konverzija Kn u €

1 siječnja, 2023

Poštovani suvlasnici,
sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj izvršena je konverzija iznosa ugovorene pričuve zgrade iz kune u EUR.

Ugovorena jedinična visina pričuve po m2 za svaku zgradu dijeljena je s fiksnim tečajem konverzije 7,53450.
Prema Članku 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisan je način zaokruživanja iznosa na dvije decimale na način:
• ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
• ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan
Iznos zaokružen na dvije decimale je iznos pričuve iskazan u €/m2.
Taj iznos se množi s površinom posebnog dijela u vlasništvu (stana, poslovnog prostora, garaže) i dogovorenim koeficijentom.
Umnožak predstavlja ukupni mjesečni iznos (obvezu) pričuve iskazan u €.

Zbog navedenog pojavljivat će se minimalne razlike mjesečne obveze pričuve u odnosu na prošlu godinu prije uvođenja Eura kao službene valute u RH.
Molimo suvlasnike koji koriste trajni nalog za plaćanje pričuve da u banci usklade iznos trajnog naloga sa iznosom pričuve u €.

Vaš upravitelj!